Yoshihiro Tatsumi

Yoshihiro Tatsumi

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Yoshihiro Tatsumi Yoshihiro Tatsumi (Osaka 1935 – Tokyo 2015) è considerato il padre...
Shigeru Mizuki

Shigeru Mizuki

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Shigeru Mizuki Shigeru Mizuki, pseudonimo di Shigeru Mura (Osaka, 1922 – Tokyo, 2015), è...
Osamu Tezuka

Osamu Tezuka

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Osamu Tezuka Osamu Tezuka (Toyonaka, 1928 – Tokyo, 1989) è considerato “il Dio del manga”....
Tadao Tsuge

Tadao Tsuge

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Tadao Tsuge Tadao Tsuge (Oshima-machi, 1941) è annoverato fra i fumettisti e saggisti più...
Yoshiharu Tsuge

Yoshiharu Tsuge

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Yoshiharu Tsuge Yoshiharu Tsuge (Katsushika, 1937) è una figura di culto in Giappone e nel...