Kazuichi Hanawa

Kazuichi Hanawa

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Kazuichi Hanawa Kazuichi Hanawa (Yorii, 1947) è una figura di spicco tra i mangaka della...
Hiroshi Hirata

Hiroshi Hirata

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Hiroshi Hirata Hiroshi Hirata (Tokyo, 1937 – 2021) è uno dei maggiori esponenti del...
Suehiro Maruo

Suehiro Maruo

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Yoshihiro Tatsumi Shigeru Mizuki Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Suehiro Maruo Suehiro Maruo (Nagasaki, 1965) considerato come uno dei grandi maestri del...
Yoshihiro Tatsumi

Yoshihiro Tatsumi

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Yoshihiro Tatsumi Yoshihiro Tatsumi (Osaka 1935 – Tokyo 2015) è considerato il padre...
Shigeru Mizuki

Shigeru Mizuki

Yoshikazu Ebisu Yusaku Hanakuma Kazuichi Hanawa Hiroshi Hirata Suehiro Maruo Shigeru Mizuki Yoshihiro Tatsumi Osamu Tezuka Tadao Tsuge Yoshiharu Tsuge letture di approfondimento Shigeru Mizuki Shigeru Mizuki, pseudonimo di Shigeru Mura (Osaka, 1922 – Tokyo, 2015), è...